Algemene Voorwaarden

Versie 01/12/2019


Algemene Voorwaarden Hosting Machine

Artikel 1. Definities

1.1.
Hosting Machine is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel als HN Group Europe B.V. onder nummer 76534014.
1.2.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hosting Machine een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3.
Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4.
Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1.
Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Hosting Machine zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2.
Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Hosting Machine alleen bindend indien en voor zover deze door Hosting Machine uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3.
Hosting Machine is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Hosting Machine

3.1.
Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Hosting Machine dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2.
Hosting Machine spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Hosting Machine zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3.
Hosting Machine spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1.
Opdrachtgever stelt Hosting Machine steeds onverwijld per ticket op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2.
Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van wettelijk verboden materiaal, zoals mp3, warez, racistische en/of discriminerende uitingen.
4.3.
Hosting Machine staat het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.4.
Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Hosting Machine, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hosting Machine kan bij overbelasting en/of schade aan de server of aan derden de server/hostingaccount(s) blokkeren zonder de klant vooraf te informeren.
4.5.
Opdrachtgever vrijwaart Hosting Machine van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.6.
Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.7.
Zonder toestemming van Hosting Machine is het Opdrachtgever verboden de door Hosting Machine verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.8.
Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.9.
Hosting Machine heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Hosting Machine niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
4.10.
Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Hosting Machine en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Hosting Machine mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.11.
Opdrachtgever verklaart dat het op de servers geplaatste materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal te gebruiken.

Artikel 5. Prijzen

5.1.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.2.
Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Hosting Machine zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

6.1.
Indien is overeengekomen, dat Hosting Machine voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
6.2.
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of Ipadressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Hosting Machine vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
6.3.
Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Hosting Machine, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
6.4.
Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Hosting Machine tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Hosting Machine geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1.
In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Hosting Machine niet nakomt is Hosting Machine zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde diensten terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Hosting Machine op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1.
Opdrachtgever dient de facturen van Hosting Machine via de op de site van Hosting Machine beschikbare betalingsmethoden volledig te voldoen. De facturen dienen vooraf, ten hoogste 7 dagen na het uitschrijven van de rekening, te worden voldaan. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
8.2.
Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever binnen de gestelde termijn is Hosting Machine gerechtigd hosting- en andere diensten te onderbreken.
8.3.
Na uitblijven van betaling worden vijftien dagen na vervaldatum van de factuur alle hostingdata van Opdrachtgever, inclusief site en e-mailberichten, definitief verwijderd. Hosting Machine is niet verantwoordelijk voor het hieruit mogelijk voortvloeiende verlies van data.
8.4.
Alle door Hosting Machine uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
8.5.
Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
8.6.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7.
In bovenstaande gevallen heeft Hosting Machine voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Hosting Machine vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1.
Hosting Machine aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit deze Algemene Voorwaarden blijkt.
9.2.
De totale aansprakelijkheid van Hosting Machine wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 300 (driehonderd) Euro.
9.3.
Aansprakelijkheid van Hosting Machine voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.4.
Buiten de in artikel 9.2 genoemde gevallen rust op Hosting Machine geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 9.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hosting Machine.
9.5.
De aansprakelijkheid van Hosting Machine wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Hosting Machine onverwijld en deugdelijk via de site van Hosting Machine, hostmach.nl, in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hosting Machine ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hosting Machine in staat is adequaat te reageren.
9.6.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan via de site van Hosting Machine, hostmach.nl, bij Hosting Machine meldt.
9.7.
Opdrachtgever vrijwaart Hosting Machine voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Hosting Machine geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 10. Overmacht

10.1.
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hosting Machine door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Hosting Machine kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1.
De overeenkomst voor hostingdiensten wordt aangegaan voor de door Opdrachtgever gekozen periode van betaling. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van opzegging steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.
11.2.
Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
11.3.
De overeenkomst voor hostingdiensten kan uitsluitend via de site van Hosting Machine, hostmach.nl, worden opgezegd.
11.4.
Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Hosting Machine het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Hosting Machine op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1.
Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
12.2.
Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

13.1.
Hosting Machine behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Hosting Machine of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
13.3.
Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 14. Reclame

14.1.
Bij gebreke van verplichtingen van Hosting Machine dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming via de site van Hosting Machine, hostmach.nl. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Hosting Machine.
14.2.
Indien Hosting Machine de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
14.3.
De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
14.4.
Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1.
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2.
Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
15.3.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
15.4.
Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
15.5.
Een Verwerkersovereenkomst waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hosting Machine Deze Verwerkersovereenkomst is als Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden gevoegd.

Bijlage(n)

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst